Logo2

Bruksrettsytelser til tilleggsnæringer?

Styret i Lunner Almenning har besluttet at det i 2013 skal åpnes for bruksrettsytelser til tilleggsnæringer, 2013 vil være et prøveår og det vil ved årsslutt vurderes om det er en ordning som skal videreføres.

Bruksrettens innhold er definert i Lov om bygdeallmenninger av 1992 § 2-2:» eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten skal kunne utøves på en måte som til en hver tid er i samsvars med rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene.»

Og er ytterligere presisert i Landbruksdepartementets rundskriv M-96/92: «… at retten gis et innhold som også innbefatter støtte til naturlig utvidelse av næringsgrunnlaget på det enkelte bruk. Dette kan f.eks. skje ved utvikling av næringskombinasjoner eller sidenæringer.» Men at det er styret i den enkelte allmenning som må beslutte om det er økonomi til å gi denne typen ytelser: «det vil være opp til allmenningsstyret i den enkelte allmenning å ta stilling til bruksrettens nærmere innhold og omfang i denne forbindelse, og å tilpasse utviklingen til ressurssituasjonen i allmenningen.»

Vi spør styreformann Arvid Skjennum hvorfor 2013 er tiden for å åpne for bruksrettsytelser til tilleggsnæringer: Styret i Lunner Almenning ser nå at vi har svært få søknader inne til nybygg i tradisjonelt landbruk, noe som gjør det økonomisk forsvarlig for oss å åpne opp for ytelser til tilleggsnæringer. Allmenningsloven gir oss også mulighet å tilpasse oss tida og forholdene, og tileggsnæringer i landbruket er meget aktuelt i dag for å gi et mer robust landbruk med nye inntektsmuligheter.

 

Det er åpnet for å gi bruksrettsytelser til tilleggsnæringer i Lov om bygdeallmenninger av 1992, men det anbefales allmenningsstyrene å være svært restriktive med dette. Jfr. § 3-12, for å styrke næringsgrunnlaget på en bruksberettiget eiendom, kan allmenningen gi bruksrettsytelser til etablering av næring som ikke defineres innenfor det jordbruksmessige behov dersom allmenningens økonomi tilsier det.

Vi spør styreformann Arvid Skjennum hvordan styret kommer til å vurdere søknadene: Utgangspunkt for styret vurdering vil være om tileggsnæringen det søkes om videreforedler gårdens produkter og/eller nytter produkter eller drifta på gården som utgangspunkt. Det er derfor en forutsetning at søknad behandles av styret før byggearbeider starter.

Det vil være styret som beslutter om det skal gis bruksrettsytelser uavhengig av størrelse eller formål, men ta gjerne kontakt med administrasjonen for å gjennomgå hvordan søknaden skal fylles ut.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates